Visits

Suomi - Finland  Learning/Teaching/Training activities 15.-19.01.2018 

                            Cluj-Napoca, Romania

  Toinen matkamme suuntautui Romaniaan ja siellä Cluj-Napocan kaupunkiin. Tälle matkalle osallistuivat opettajien (Mika ja Jaana) lisäksi myös kaksi oppilastamme Eerik ja Eeli. Oppilaiden matkalle pääsyn edellytyksenä oli, että he asuvat perheissä, osallistuvat paikalliseen koulunkäyntiin ja tutustuvat projektiin. Pojat toimivatkin "tutor" oppilaina kevään aikana kuviksen tunneilla.
  Pojat kotiutuivat perheisiinsä alkujännityksen jälkeen oikein hyvin. Luokissa he opiskelivat kuten muutkin oppilaat. Painotus kuitenkin oli taideopetuksessa ja monenlaisia asioita sekä oppilaat että opettajat pääsivät kokeilemaan. Alla kuvia näistä aktiviteeteistä.
Yhden päivän ajan me retkeilimme, mutta taide ja käsityöt olivat voimakkaasti läsnä.


 
Matka Cluj-Napocaan oli erityisen antoisa ja antoi meille työhömme monta uutta ideaa ja toimintatapaa. Parasta oli poikien sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin ja sen kunnioittaminen. Pojat ovat aloittaneet tutor oppilaina ja opettaneet värien merkitystä englanniksi kaikille 3-6-luokan oppilaille, myös eskarit olivat mukana.

 First Transnational Meeting in Latina 16.-18.10.2017

Ensimmäinen reissumme suuntautui Italiaan ja siellä isäntänä toimi Latinan kaupungissa sijaitseva Leonardo da Vincin koulu. New Skills New Schools koordinaattori Salvatore oli järjestänyt meille kolme kiireistä ja ikimuistoista päivää. Mukanamme toimme paljon uusia ajatuksia ja vinkkejä, joita kokeilemme myös omalla koulullamme.

 

                                      Väliojan koulu

Väliojan koulu on lapsen koulu, joka antaa oppilaalleen mahdollisuuden kasvaa ihmisyyttä kunnioittavaksi, ympäristöstään vastuuta ottavaksi ja tulevaisuuteen positiivisesti suhtautuvaksi kansalaiseksi.

Väliojan koulu on 3-opettajainen koulu, joka sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta Pyhäjärvelle päin. Koulu on varustukseltaan hyvä ja tilat ovat nykyaikaiset.

Väliojan koulu on yksi viidestä aluekoulusta Haapajärvellä ja on niistä myös pienin. Koulu tekee tiivistä yhteistyötä Välioja-Kuona kylätoimikunnan kanssa. Tästä yhteistyöstä hyvänä esimerkkinä ovat koulun pihalle saatu leikkipuisto ja kota, jota koululaiset saavat käyttää.

  Väliojan koulu on liikkuva koulu. Liikkuvan koulun tavoitteena on saada aikaan aktiivisempia ja viihtyisempiä koulupäiviä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Keskeistä on kuitenkin oppilaiden osallisuus, oppiminen ja ajatus, että lisää liikettä - vähemmän istumista. 

Väliojan koulu pitää yrittäjyyskasvatusta tärkeänä.  Koulumme kuudesluokkalaiset osallistuvat joka toinen vuosi Yrityskylän koulutukseen.


Kuudesluokkalaisten Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä tavoittaa yli 70 prosenttia Suomen kuudesluokkalaisista.

 Koulumme on osallistunut kansainvälisiin projekteihin aiemminkin. Vuonna 2010-2012 olimme Comenius projektissa, johon osallistui useampi alueemme koulu ja kirjastotoimi. Viimeisin Comenius projekti oli 2013-2015 ja tuolloin olimme ainoa koulu Suomesta ko projektissa.

Voit lukea lisää:        facebook             koulun kotisivut

 

Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle 

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet

NewS – New Skills New Schools – Common Standards and Skills in Education     

Uusia taitoja, uusia kouluja – Yhteisiä käytäntöjä ja taitoja koulutukseen


Tämän hankkeen tavoitteena on kerätä parhaat eurooppalaiset käytännöt osaamisen kehittämisestä, opetussuunnitelmista, pakollisten oppiaineiden ja niiden integrointi eurooppalaisiin suuntaviivoihin nojaten niin virallisesti kuin epävirallisesti. Nämä taidot, jotka yhdistävät tulevaisuuden elämälle välttämättömiä tietoja ja taitoja: sosiaaliset ja ihmissuhdetaidot, aloitteellisuus, kokemukseen perustuvat taidot, tieto-ja viestintätekniikan lukutaito, monikulttuuriset kyvyt, monikielisyys ja asenne oppimiseen. Nämä ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa, jossa painotetaan kriittistä ajattelua, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Kaikki kumppanikoulut ovat oppivelvollisuuden piirissä. Hankkeen pääasialliset kohderyhmät ovat opettajat, oppilaat (8-12-v) ja kouluyhteisöt.

Ryhmämme määritteli keskeiset avaintehtävät positiivisten toimintojen ja havaintojen käynnistämiseksi:

-       -  Opettajien ajattelutapa, tausta ja evoluution lähestymistapa vaikuttavat tulevaisuuden koulutusvaatimuksiin.

-       -  Testaa tiettyjä perustaitoja ja kykyjä opettamisen ja oppimisen näkökulmasta: sosiaalisuus, ihmissuhteet, monikulttuurisuus, aloitteellisuus, oppimalla oppiminen, kokemusperäiset tehtävät, tieto-ja viestintätekniset taidot ja vieraat kielet.

-      -   Kaikki resurssit (sisäiset ja ulkoiset), joihin koulu voi luottaa opetus- ja oppimisprosessin uudelleensuunnittelussa.

-        - Kouluyhteisön ja sidosryhmien (perheet, opettajat, oppilaat, opetussuunnitelman ulkopuoliset projektikumppanit, paikalliset viranomaiset ja Opetusministeriö) osallistuminen, tietoisuus ja vuorovaikutus 


-        Kartoitetaan koulutusjärjestelmien välisiä eroja ja yritetään luoda yhteinen ”Ihanteellinen eurooppalainen malli”. Tulevan projektin tavoitteena on parantaa EU:n kehittämissuunnitelmaa kussakin koulussa, siten että opimme toinen toisiltamme uusia tietoja ja taitoja, jotka liittyvät EU:n kehittämissuunnitelmiin.


Euroopan komission raportti:”Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes” (2012). Jäsenvaltioiden tulisi edistää yrittäjyystaitoja uusien ja luovien tapojen avulla, tämän tulisi ulottua kaikille koulutusasteille (alakoulusta korkeakouluun).


Pääarviontityökalu tulee olemaan ”SAT:School Assessment Tool” Matriisi, joka on erityisesti suunniteltu seuraamaan koulutusympäristöjemme kehitystä. SAT ei arvioi yksilöllisiä taitoja, vaan arvioi kouluympäristöjä, joissa taidot voivat kehittyä. Työkalun tarkoitus ei ole ainoastaan mitata käynnissä olevaa vaan myös käynnistää keskusteluita (koulujen sisällä ja ulkopuolella) epävirallisista ja kehittymättömistä taidoista virallisen koulutuksen yhteydessä.

Finland takes first steps!

The Erasmus + KA2 project has come forward. Monday 11.9. we told about the project to the student welfare team and at our school we were still going through the project on 13.9.2017.

 Our school is little school, where is only 37 students and three teacher. We have english teacher who visits our school only three times a week (six hours). So The project involves mainly 3-6 classes. The students are excited and are looking forward to Skype meetings.


Now our school students are designing the logo for the New Skills New Schools project! (Our school own thing, what is visible on the  New Skills - New Schools wallet)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.